Regulamin konkursu "Mikroprzedsiębiorca Roku 2016"

Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy regulamin dotyczy zasad, kryteriów, organizacji oraz trybu rozstrzygnięcia konkursu pod nazwą „Mikroprzedsiębiorca roku 2016” zwanego dalej „Konkursem”.

§ 2

Konkurs jest sfinansowany ze środków Citi Foundation.

§ 3

Konkurs odbywa się na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem” i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 4

Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora określonego w § 5 oraz na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.mikroprzedsiebiorca-roku.pl.

Organizator

§ 5

Organizatorem Konkursu jest Fundacja Microfinance Centre z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10 m 38., wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000101471, zwanym dalej „Organizatorem”.

Przedmiot konkursu i warunki uczestnictwa

§ 6

Celem konkursu jest wyróżnienie i promocja mikroprzedsiębiorstw, które z sukcesem prowadzą działalność gospodarczą.

§ 7

 1. W Konkursie mogą brać udział Mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu art. 104 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2016r. poz. 1829 t.j.) to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający 2 mln euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych 2 lat nie przekraczały równowartości w złotych 2 mln euro,
 2. W konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez organizatora lub osoby współpracujące z nim oraz członkowie Kapituły konkursowej, a także członkowie ich rodzin. Za członków rodziny uznaje się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby przysposobione.
 3. Przedmiotem Konkursu jest wybór najlepszego Mikroprzedsiębiorcy w następujących kategoriach:
  1. MIKROPRZEDSIEBIORCA Roku 2016 – dla wszystkich Mikroprzedsiębiorców;
  2. START – dla Mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność po 1 stycznia 2013 roku,
  3. PROGRES – dla Mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność między 1 stycznia 2009 a 31 grudnia 2012 roku,
  4. SENIOR – dla Mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność przed 1 stycznia 2009 roku,
  5. MŁODY BIZNES – dla Mikroprzedsiębiorców urodzonych po 1 stycznia 1987 roku
  6. KOBIETA PRZEDSIĘBIORCZYNI - dla Mikroprzedsiębiorcy będącego kobietą.
 4. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane za pomocą formularza on-line znajdującego się na stronie www.mikroprzedsiębiorca-roku.pl do dnia 24 marca 2017r. do godz. 24:00.
 5. Zgłoszenia Mikroprzedsiębiorców do Konkursu mogą być dokonywane przez samych Mikroprzedsiębiorców lub przez instytucje wspierające mikroprzedsiębiorczość, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody nominowanego przedsiębiorcy. Jeden Mikroprzedsiębiorca może wysłać tylko jedno zgłoszenie do Konkursu.

Kapituła konkursowa i wybór zwycięsców

§ 8

 1. Kapituła konkursowa dokonuje wyboru najlepszego Mikroprzedsiębiorcy w kategoriach wskazanych w §7 ust.3 powyżej.
 2. W skład Kapituły konkursowej wchodzą eksperci w dziedzinie przedsiębiorczości i gospodarki.
 3. Kapituła konkursowa ocenia zgłoszenia Mikroprzedsiębiorców. Przy ocenie zgłoszeń głównym kryterium oceny zgłoszonych Mikroprzedsiębiorców będzie ich nastawienie na zrównoważony rozwój w tym nakierowanie na rozwój firmy, tendencje wzrostowe, wprowadzanie nowych produktów i/lub usług, odpowiedzialność (wpływ) w stosunku do klientów, pracowników, społeczności lokalnej oraz działania proekologiczne.
 4. Konkurs ma charakter dwuetapowy. Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń do kolejnego etapu organizator wybiera łącznie we wszystkich kategoriach maksymalnie 30 Mikroprzedsiębiorców, którzy zobowiązani będą do udzielenia pisemnych odpowiedzi za pomocą poczty elektronicznej, na dodatkowe pytania dotyczące prowadzonej działalności. Spośród tych Mikroprzedsiębiorców, Kapituła konkursowa dokonuje wyboru zwycięzców w poszczególnych kategoriach, o których jest mowa w §7 ust.3 powyżej.
 5. Kapituła konkursowa może zdecydować o odstąpieniu od wyboru zwycięzców w poszczególnych kategoriach. Kapituła Konkursu może przyznać wyróżnienia dodatkowe poza wymienionymi w § 7 ustęp 3.
 6. Organizator lub Kapituła konkursowa mają prawo do dokonania szczegółowej weryfikacji zgłoszonych Mikroprzedsiębiorców, w szczególności mogą żądać poświadczenia przez nich informacji o niezaleganiu z płatnością zobowiązań podatkowych, płatnościami składek na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy też poświadczenia o niefigurowaniu w Krajowym Rejestrze Długów.
 7. Wszystkie decyzje Kapituły konkursowej zapadają w formie głosowania obecnych członków Kapituły, zwykłą większością głosów. Z tych głosowań sporządza się pisemne protokoły.
 8. Ocena Kapituły konkursowej jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej.
 9. Kapituła konkursowa zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany decyzji dotyczącej wyboru zwycięzców w przypadku, gdy poweźmie uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości danych przedstawionych w zgłoszeniu do Konkursu, czy też uzyska informacje, które mogłyby mieć wpływ na decyzję Kapituły konkursowej co do wyboru zwycięzców. W takim przypadku Organizatorowi na mocy decyzji Kapituły konkursowej, przysługuje prawo bądź do wstrzymania przekazania nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości, bądź do odmowy przekazania nagrody i przekazania jej na rzecz innego Mikroprzedsiębiorcy lub do podjęcia decyzji o nie przyznawaniu nagrody w ogóle, bądź w przypadku nagród już przekazanych – domagania się ich zwrotu.
 10. Publiczne ogłoszenie Zwycięzców nastąpi podczas uroczystości finałowej „Mikroprzedsiębiorca Roku 2016” w czerwcu 2017 roku. Termin uroczystości finałowej zostanie podany przez Organizatora na stronie www.mikprorzedsiebiorca-roku.pl najpóźniej 14 dni przed datą uroczystości. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni indywidualnie (drogą mailową lub telefoniczną) o przyznanych im nagrodach najpóźniej 14 dni przez uroczystością. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu uroczystości finałowej.

Nagrody

§ 9

 1. Nagrody w Konkursie są sfinansowane z grantu Fundacji Citi.
 2. W Konkursie zostają przyznane nagrody w kategoriach wskazanych w §7 ust.3 powyżej.
 3. Nagrodą główną w Konkursie w kategorii MIKROPRZEDSIĘBIORCA Roku 2016 jest prawo do używania tytułu „Mikroprzedsiębiorca Roku 2016” oraz nagroda pieniężna w wysokości 45 000 zł która przeznaczona jest (do wyboru): na szkolenia podnoszące kwalifikacje, sprzęt umożliwiający rozwój mikroprzedsiębiorstwa, na pakiet promocyjny mikroprzedsiębiorstwa (materiały promocyjne firmy, reklama w mediach etc.).
 4. Pozostałe nagrody są przyznawane w kategorii:
  1. SENIOR - nagroda w wysokości 13 000zł z przeznaczeniem na (do wyboru): szkolenia podnoszące kwalifikacje, sprzęt umożliwiający rozwój mikroprzedsiębiorstwa, pakiet promocyjny;
  2. PROGRES - nagroda w wysokości 13 000zł z przeznaczeniem na (do wyboru): szkolenia podnoszące kwalifikacje, sprzęt umożliwiający rozwój mikroprzedsiębiorstwa, pakiet promocyjny;
  3. START - nagroda w wysokości 13 000zł z przeznaczeniem na (do wyboru): szkolenia podnoszące kwalifikacje, sprzęt umożliwiający rozwój mikroprzedsiębiorstwa, pakiet promocyjny;
  4. MŁODY BIZNES - nagroda w wysokości 13 000zł z przeznaczeniem na (do wyboru): szkolenia podnoszące kwalifikacje, sprzęt umożliwiający rozwój mikroprzedsiębiorstwa, pakiet promocyjny;
  5. KOBIETA PRZEDSIĘBIORCZYNI - nagroda w wysokości 13 000 zł z przeznaczeniem na (do wyboru): szkolenia podnoszące kwalifikacje, sprzęt umożliwiający rozwój mikroprzedsiębiorstwa, pakiet promocyjny
 5. Organizator z kwot nagród podanych powyżej w ust. 3 i 4 zobowiązuje się do potrącenia i zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% wartości nagrody zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2) w zw. z art. 41 ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku gdy zwycięzcą jest Mikroprzedsiębiorca będący osobą prawną wartość nagrody będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych jako przychód osoby prawnej, który taki Mikroprzedsiębiorca rozlicza samemu.
 6. Nagrody zostaną przelane na konto bankowe wskazane pisemnie przez zwycięzcę w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o koncie bankowym zwycięzcy.

Dane osobowe

§ 10

 1. Mikroprzedsiębiorca uczestniczący w Konkursie przekazuje w formularzu, o którym mowa w §7 ust.5 powyżej, swoje dane osobowe Organizatorowi – Fundacja Microfinance Centre z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10 m 38. i wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu.
 2. Podanie danych osobowych koniecznych do wzięcia udziału w Konkursie jest dobrowolne, jednak ich nie podanie wyklucza Mikroprzedsiębiorcę z uczestnictwa w Konkursie.
 3. Mikroprzedsiębiorca uczestniczący w Konkursie ma prawo wglądu do swych danych osobowych gromadzonych przez Organizatora, a także prawo do ich poprawienia lub usunięcia.
 4. Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. Zm. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

Postanowienia końcowe

§ 11

 1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na zorganizowanie Konkursu. Informację o ewentualnych zmianach Organizator ma obowiązek zamieścić na stronie internetowej Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji o zwycięzcach Konkursu, jak również wywiadów z nimi na łamach prasy, antenie radia, w internecie oraz w telewizji, na co Mikroprzedsiębiorca wyraża zgodę w formularzu, o którym mowa w §7 ust.5 powyżej.
 4. Wypełnienie i wysłanie on-line formularza, o którym mowa w §7 ust.5 powyżej, jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.
 5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 6. Organizator Konkursu oraz Kapituła Konkursu mają wyłączne prawo do dokonywania wykładni postanowień niniejszego Regulaminu oraz do rozstrzygania sporów powstałych przy jego stosowaniu.
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2017.